INTEGRITETSMEDDELANDE

Vem ansvarar för dina personuppgifter

I detta integritetsmeddelande, hänvisar ”AstraZeneca”, ”vi”, ”oss” och ”vår” till AstraZenecas koncernföretag.

Vi fastställer för vilka syften och hur dina personuppgifter samlas in, används och/eller lämnas ut och hanteras i enlighet med AstraZenecas interna globala standarder för integritetspolicy.

AstraZeneca tar integriteten och säkerheten för dina personuppgifter på största allvar. Detta integritetsmeddelande beskriver vilka personuppgifter vi samlar in om dig och hur vi kan använda dem.

Vi kan ändra detta integritetsmeddelande från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella förändringar där vi är skyldiga att göra så.

Vilken information samlar vi in och hur använder vi den?

Om du behöver registrera dig för att använda denna webbplats, eller fylla i ett online-formulär eller skicka oss en e-post (t.ex. för att få uppdateringar via e-post eller be oss att skicka dig ytterligare information och/eller för att skicka dig inbjudningar till att delta i vetenskapliga möten, PR-evenemang, samarbetsmöjligheter och undersökningar), då vi kan samla in och använda personuppgifter om dig som t.ex.:

  • Namn
  • E-postadress
  • Hemvistland
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Yrke (till exempel, om du tillhör kategorin hälso- och sjukvårdspersonal och söker information om våra produkter)
  • IP-adress

Sådan information kommer att tillhandahållas av dig och används av oss i våra legitima intressen för att administrera webbplatsen, registrera dig för alla de tjänster som du har registrerat dig för och svara på eventuella frågor eller förfrågningar om information som du kan ha.

Ibland kan vi få tillgång till känsliga personuppgifter om dig, till exempel, om du frivilligt lämnar information om din fysiska eller mentala hälsa, som del av en begäran om information. I detta fall kan vi använda sådan information endast för att svara på din förfrågan och, om tillämpligt, för att ge dig ytterligare vägledning (t.ex. för att informera dig om din rätt att lämna in en komplikationsrapport). Genom att förse oss med dina känsliga personuppgifter, samtycker du till att vi bearbetar dessa personuppgifter för de syften som anges i detta integritetsmeddelande och i eventuellt meddelande om uppgiftsinsamling till dig.

I händelse av att du använder denna webbplats, eller fyller i ett online-formulär eller skickar oss ett e-postmeddelande för att rapportera en komplikation som du har upplevt medan du tagit en AstraZeneca-produkt, vänligen läs igenom integritetsmeddelandet som gäller för ditt relevanta land, tillgängligt via https://aereporting.astrazeneca.com för att få ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med en komplikation.

Cookies

Vi kan också samla in information om hur du använder webbplatsen med hjälp av cookies (och andra liknande tekniker), som del i att förbättra webbplatsens innehåll och funktionalitet. För mer information om användningen av cookies, se vårt Cookie-meddelande.

Aggregerad information

Vi använder aggregerad information, som inte identifierar enskilda personer, för att övervaka kundernas trafikmönster på webbplatsen och speciella sidor, liksom användningen av webbplatsen, för att hjälpa oss att förbättra design och layout av innehållet.

Vem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan överföras till andra AstraZeneca koncernföretag. Vi kan också dela dina personuppgifter med vissa tredje parter, som t.ex.: IT-leverantörer för systemutveckling och teknisk support, revisorer och konsulter i syfte att verifiera vår efterlevnad av externa och interna krav, lagstadgade organ, brottsbekämpande organ och parter i en rättslig process, på grundval av lagstadgade redovisningskrav eller anspråk, samt en efterträdare eller affärspartner till AstraZeneca eller till ett företag i AstraZeneca-koncernen i händelse av att det säljer, avyttrar eller sätter upp ett samarbete/joint venture för hela eller delar av dess verksamhet.

Hur lagrar vi dina personuppgifter

AstraZeneca kommer att lagra din personuppgifter för ett antal år i enlighet med lokala lagar och företagets policy för bevarande av dokument. För mer information om AstraZenecas interna policy för bevarande av dokument kan du gå till www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Internationell överföring

Företag inom AstraZeneca-koncernen och tredje parter kan vara baserade var som helst i världen, inbegripet i länder som kanske inte har samma rättsliga skydd för personuppgifter som det land där du är bosatt. Oavsett till vilket land dina personuppgifter skickas, delar vi endast dina personuppgifter på en strängt behovsbaserad basis och i enlighet med lämpliga avtalsbundna begränsningar (såsom AstraZenecas bindande företagsregler och EU:s standardavtalsklausuler). Du kan ha rätt att på begäran erhålla ett exemplar av AstraZenecas bindande företagsregler och/eller AstraZenecas EU:s standardavtalsklausuler på förfrågan genom att kontakta AstraZeneca på privacy@astrazeneca.com.

Bindande företagsregler

Vi har säkerställt efterlevnad av vissa av våra juridiska åligganden med avseende på personuppgifter genom att skapa en uppsättning av bindande koncernregler (Binding Corporate Rules, BCR:s). Dessa BCR:s beskriver AstraZenecas integritetsåtaganden i fråga om personuppgifter som överförs internationellt.

Du kan läsa mer om dessa åtaganden här. Dessa BCR:s och alla rättigheter som härrör från dem gäller inte för personuppgifter som har sitt ursprung i USA.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi har befintliga och ändamålsenliga policyer för sekretess och säkerhet som är avsedda att säkerställa, så långt som rimligen är möjligt, säkerheten och integriteten i all vår information, inklusive dina personuppgifter.

Mer information om hur AstraZeneca uppfyller sina integritetsåtaganden finns i vår interna globala integritetsstandarder.

Vad är dina rättigheter

Du kan kontakta AstraZeneca www.astrazenecapersonaldataretention.com när som helst och begära åtkomst till de personuppgifter vi har om dig, för att korrigera eventuella felaktigheter eller begära borttagning av dessa eller dra tillbaka ditt samtycke till att dina personuppgifter bearbetas på vissa sätt. Om beviljandet av en begäran av det här slaget skulle innebära att AstraZeneca eller dess dotterbolag måste överträda sina skyldigheter enligt tillämpliga lagar, regelverk eller yrkeskoder kan det hända att AstraZeneca inte kan tillmötesgå din begäran. Du kan dock eventuellt ändå begära att vi blockerar dina personuppgifter från vidare bearbetning. Under vissa omständigheter kan du även ha rätt att överföra dina uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

AstraZeneca har utsett en dataskyddsansvarig som har i uppdrag att övervaka AstraZenecas efterlevnad av EU:s dataskyddslagar, som du är välkommen att kontakta på privacy@astrazeneca.com vid eventuella frågor eller betänkligheter angående hur dina personuppgifter hanteras. Om AstraZenecas hantering av dina personuppgifter omfattas av EU:s lagar, har du även rätt att göra en anmälan hos tillämplig dataskyddsmyndighet i det land där du är bosatt. Namn på och kontaktuppgifter till relevant dataskyddsmyndighet hittar du på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Om du inte längre vill få meddelanden från oss

Om du har valt att få information om våra produkter eller tjänster, eller dessa från andra AstraZeneca bolag, och du önskar avbeställa denna information, kan du göra det genom att skicka en e-post till privacyrequests@astrazeneca.com. Vid all kommunikation ska du tydligt ange: ditt namn, användarnamn (i förekommande fall), registreringsuppgifter (i förekommande fall) och namnet på denna webbplats.

Senast uppdaterad januari 2018

© AstraZeneca 2018