PRIVACYVERKLARING

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

In deze privacyverklaring verwijzen "AstraZeneca", "Wij", "Ons" en "Onze" naar de AstraZeneca bedrijven binnen de groep.

Wij bepalen voor welke doeleinden en op welke manier uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en/of vrijgegeven in overeenstemming met de interne algemene privacynormen.

AstraZeneca neemt de privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens zeer serieus. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we over u kunnen verzamelen en hoe we deze kunnen gebruiken.

Het kan zijn dat dit privacybeleid af en toe gewijzigd wordt. Wij zullen u uiteraard over alle wijzigingen op de hoogte stellen wanneer we daartoe verplicht zijn.

Welke informatie we verzamelen en hoe we deze gebruiken?

Als u zich moet inschrijven om deze website te gebruiken, een online formulier moet invullen, ons een e-mail moet sturen (bijv. om e-mailupdates te ontvangen of ons te vragen om u meer informatie te sturen en/of uitnodigingen te sturen om deel te nemen aan wetenschappelijke bijeenkomsten, promotie-evenementen, samenwerkingsgelegenheden en onderzoeken), dan kunnen we persoonlijke gegevens van u verzamelen en gebruiken, zoals:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Land
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Functie (bijvoorbeeld, als u een professional bent uit de gezondheidszorg die graag meer informatie wenst over onze producten)
 • IP-adressen

Dergelijke informatie wordt door u verstrekt en door ons gebruikt vanuit ons rechtmatige belang om de website te beheren, u te registreren voor diensten waar u zich voor inschrijft en te reageren op uw vragen of informatieaanvragen.

Af en toe kunnen we vertrouwelijke persoonlijke informatie over u verzamelen, bijvoorbeeld informatie in verband met uw fysieke of geestelijke gezondheid of conditie, maar alleen als u die informatie vrijwillig aan ons verstrekt. In dit geval gebruiken we dergelijke informatie alleen om uw vraag te beantwoorden en, indien van toepassing, om u extra begeleiding te bieden (bijv. om u te informeren over uw recht om een bijwerkingenverslag in te dienen). Door ons die informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat wij vertrouwelijke persoonlijke gegevens verwerken ten behoeve van de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden en andere verstrekte kennisgeving m.b.t. gegevensverzameling.

Als u deze website gebruikt, een online formulier invult of ons een e-mail stuurt om een bijwerking te melden waar u mee te maken kreeg na het gebruik van een AstraZeneca-product, lees dan de privacyverklaring door voor het betreffende land, beschikbaar via https://aereporting.astrazeneca.com voor meer informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken met betrekking tot bijwerkingen.

Cookies

We kunnen door middel van cookies ook informatie verzamelen over hoe u gebruikmaakt van de website (en andere vergelijkbare technologieën), teneinde de content en de functionaliteit van de website te verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door deze service, klikt u op cookiebericht.

Algemene informatie

We gebruiken algemene informatie, zonder individuen te identificeren, om onder andere traffic-patronen van klanten te volgen op de website en op specifieke pagina's, maar ook het websitegebruik, zodat we het ontwerp en de layout van de content kunnen verbeteren.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen eventueel worden doorgestuurd naar andere bedrijven binnen de groep AstraZeneca. Het is ook mogelijk dat we uw persoonsgegevens met derden delen, zoals: IT-providers voor systeemontwikkeling en technische ondersteuning; registeraccountants en consultants om te controleren of we voldoen aan de interne en externe eisen; statutaire organen, wetshandhavingsinstanties en procesvoerende partijen, in overeenstemming met een wettelijke rapporteringseis- of claim; en een opvolger of zakelijke partner van AstraZeneca of de AstraZeneca groep als het een samenwerking/gemeenschappelijke onderneming, gedeeltelijke of volledig, verkoopt, van de hand doet of opzet.

Hoe slaan we de gegevens ons

AstraZeneca slaat persoonsgegevens een aantal jaar op, in overeenstemming met lokale wetten en het Bewaarbeleid documenten van het bedrijf. Voor meer informatie over het Bewaarbeleid documenten van AstraZeneca gaat u naar www.astrazenecapersonaldataretention.com

Internationale overdracht

AstraZeneca-eenheden en derden kunnen overal ter wereld gevestigd zijn, inclusief in landen waar niet dezelfde juridische bescherming wordt geboden ten aanzien van persoonsgegevens als in het land waar u woont. Ongeacht naar welk land uw persoonsgegevens worden overgedragen, zullen wij uw persoonsgegevens alleen delen op een strikte 'need to know' basis en volgens de juiste contractuele voorwaarden (zoals de bindende bedrijfsregels en de EU standaard contractclausules). U hebt mogelijk het recht om een kopie van de bindende bedrijfsregels en/of de EU standaard contractclausules van AstraZeneca te ontvangen. U kunt hiervoor een verzoek indienen bij AstraZeneca via privacy@astrazeneca.com.

Bindende bedrijfsregels

We hebben Bindende bedrijfsregels (Binding Corporate Rules, BCR's) geïmplementeerd en daardoor kunnen wij naleving van enkele van onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens garanderen. De BCR's bevatten de plichten met betrekking tot gegevensprivacy van AstraZeneca ten aanzien van de persoonsgegevens die internationaal worden overgedragen.

U kunt hier meer vinden over deze plichten. De BCR's en rechten die hieruit voortkomen zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die oorspronkelijk uit de V.S. komen.

Hoe we uw informatie beschermen

We beschikken over privacy- en veiligheidsbeleidslijnen met als doel om, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, de veiligheid en integriteit van al onze informatie te garanderen, inclusief uw persoonlijke informatie.

Meer informatie over hoe AstraZeneca de gegevensprivacy-plichten naleeft, kunt u vinden in onze interne algemene privacynormen.

Welke rechten heeft u?

U kunt op elk moment contact opnemen met AstraZeneca via www.astrazenecapersonaldataretention.comom toegang te krijgen tot persoonsgegevens die wij van u bewaren, om fouten te corrigeren of informatie te laten verwijderen of uw toestemming in te trekken voor bepaalde manieren van verwerken van uw persoonsgegevens. Als een dergelijk verzoek de plichten onder de toepasbare wetten, reglementen of praktijkrichtlijnen van AstraZeneca of de filialen overtreedt, dan is AstraZeneca mogelijk niet in staat om aan uw verzoek te voldoen, maar dan kunt u ons nog wel verzoeken om het gebruik van uw persoonsgegevens voor verdere verwerking te blokkeren. U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van gegevens naar een andere data controller onder bepaalde omstandigheden.

AstraZeneca heeft een gegevensbeschermingsmedewerker toegewezen als verantwoordelijke voor het toezicht houden op de naleving van AstraZeneca van de EU gegevensbeschermingswet. U kunt hem contacteren via privacy@astrazeneca.comof p.a. de Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA bij vragen of problemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als de verwerking van uw persoonsgegevens door AstraZeneca onder de EU-wetgeving valt, dan kunt u uw klacht ook neerleggen bij de overeenkomstige toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming in uw eigen land. U vindt de naam en contactgegevens van de relevante toezichthoudende autoriteit op http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Afmelden van verdere berichtgevingen

Als u ervoor hebt gekozen om informatie over onze producten of diensten of die van andere AstraZeneca-bedrijven te ontvangen en u zich voor de ontvangst daarvan wilt afmelden, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar informationrequest@astrazeneca.com. In al uw correspondentie dient u duidelijk het volgende te vermelden: uw naam, gebruikersnaam (indien van toepassing), registratiegegevens (indien van toepassing) en de naam van deze website.

In januari 2018 voor het laatst bijgewerkt.

© AstraZeneca 2018

PRIVACY NOTICE

Who is Responsible for Your Personal Data

In this Privacy Notice, “AstraZeneca’’, ‘’We’’, ‘’Us’’ and ‘’Our’’ refers to the AstraZeneca group companies.

We determine the purposes and manner in which your personal data is collected, used and/or disclosed and managed in line with AstraZeneca’s internal global privacy standards

AstraZeneca takes the privacy and security of your personal data very seriously. This Privacy Notice outlines what personal data We may collect about you and how we may use it.

We may change this Privacy Notice from time to time. We will notify you of any changes where we are required to do so.

What Information Do We Collect and How Do We Use It?

If you need to register to use this website, or complete an online form, or send us an email (e.g. to obtain email updates or ask us to send you further information and/or to send you invitations to participate in scientific meetings, promotional events, cooperation opportunities and surveys), then we may collect and use personal data about you such as:

 • Name
 • Email address
 • Country of residence
 • Address
 • Telephone number
 • Occupation (for example, if you are a Healthcare Professional seeking information about our products)
 • IP address

Such information will be provided by you and is used by us in our legitimate interests to administer the website, register you for any services you have signed up to and respond to any queries or requests for information you may have.

Occasionally, we may obtain sensitive personal data about you, for example, if you voluntarily provide information about your physical or mental health, as part of a request for information. In this case, we use such information only to respond to your inquiry and if applicable to provide you additional guidance (e.g. to inform you of your right to submit an adverse event report). By providing us with your sensitive personal data, you consent to us processing this data for the purposes set out in this Privacy Notice or any collection notice provided to you.

In the event you use this website, or complete an online form, or send us an email to report an adverse event you have experienced whilst taking an AstraZeneca product, please review the privacy notice for your relevant country, available via https://aereporting.astrazeneca.com to get further information on how We process your personal data in relation to and adverse events.

Cookies

We may also collect information about how you use the website using cookies (and other similar technologies), as part of improving the content and functionality of the website. For more information about the use of cookies please see our Cookie Notice.

Aggregate Information

We use aggregate information, which does not identify individuals, to monitor customer traffic patterns to the website and particular pages, as well as site usage, in order to help us improve the design and layout of the content.

Who Will Have Access To Your Personal Data?

Your personal data may be transferred to other AstraZeneca group companies. We may also share your personal data with certain third parties such as: IT providers for the purposes of system development and technical support; auditors and consultants to verify our compliance with external and internal requirements; statutory bodies, law enforcement agencies and litigants, as per a legal reporting requirement or claim; and a successor or business partner to AstraZeneca or to an AstraZeneca group company in the event that it sells, divests or sets up a collaboration/joint venture for all or part of its business.

How do We Store Your Data

AstraZeneca will store your personal data for a number of years in accordance with local laws and the company´s Document Retention Policy. For more information on AstraZeneca's internal Document Retention policy you may go to www.astrazenecapersonaldataretention.com

International Transfer

AstraZeneca entities and third parties may be based anywhere in the world, which could include countries that may not offer the same legal protections for personal data as your country of residence. Irrespective of which country your personal data is transferred, We would only share your personal data under a strict ‘need to know’ basis and under appropriate contractual restrictions (such as AstraZeneca’s Binding Corporate Rules and EU Standard Contract Clauses). You may be entitled to receive a copy of AstraZeneca’s Binding Corporate Rules and/or the AstraZeneca’s EU Standard Contract Clauses upon request by contacting AstraZeneca at privacy@astrazeneca.com.

Binding Corporate Rules

We have ensured compliance with some of Our legal obligations in relation to personal data by creating a set of ‘Binding Corporate Rules’ (BCRs). The BCRs set out AstraZeneca’s data privacy commitments in respect of personal data that is transferred internationally.

You can find out more about these commitments here. The BCRs and any rights arising under them do not apply to personal data originating in the U.S.A.

How We Protect Your Information

We have in place appropriate privacy and security policies which are intended to ensure, as far as reasonably possible, the security and integrity of all Our information, including your personal data.

More information on how AstraZeneca complies with its data privacy obligations can be found in our internal global privacy standards.

What are Your Rights

You may contact AstraZeneca at www.astrazenecapersonaldataretention.com at any time to request access to the personal data we hold about you, to correct any mistakes or to request deletion of the same or withdraw your consent to certain types of processing of your personal data. If such a request places AstraZeneca or its affiliates in breach of its obligations under applicable laws, regulations or codes of practice, then AstraZeneca may not be able to comply with your request but you may still be able to request that we block the use of your personal information for further processing. You may also have a right to data portability to another data controller under certain circumstances.

AstraZeneca has assigned a data protection officer responsible for overseeing AstraZeneca’s compliance with EU data protection law, which you may contact at privacy@astrazeneca.com; or c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA in case of any questions or concerns regarding the processing of your personal data. If AstraZeneca’s processing of your personal data is covered by EU law, you may also lodge a complaint with the corresponding data protection supervisory authority in your country of residence. You can find the relevant supervisory authority name and contact details under http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Opting Out Of Further Communications From Us

If you have elected to receive information about Our products or services, or those of other AstraZeneca companies and wish to opt-out of receiving such information, then you can do so by sending an email to informationrequest@astrazeneca.com. You should clearly state on all communications: your name, username (if any), registration details (if any) and the name of this website.

Last updated January 2018

© AstraZeneca 2018