PRIVAATSUSDEKLARATSIOON

Kes vastutab teie isikuandmete eest?

Selles privaatsusdeklaratsioonis tähistavad sõnad „AstraZeneca“ ja „meie“ AstraZeneca kontserni kuuluvaid ettevõtteid.

Teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja/või avaldamise ning haldamise eesmärgid ja viis on määratud kindlaks kooskõlas AstraZeneca üldise ettevõttesisese privaatsuseeskirjaga.

AstraZeneca suhtub teie isikuandmete privaatsusesse ja turvalisusesse väga tõsiselt. Selles privaatsusdeklaratsioonis on kirjeldatud, milliseid isikuandmeid võidakse teie kohta koguda ja kuidas neid võidakse kasutada.

Võime seda privaatsusdeklaratsiooni aeg-ajalt muuta. Kui see on nõutav, anname teile muudatustest teada.

Millist teavet me kogume ja kuidas me seda kasutame?

Kui registreerute selle veebisaidi kasutajaks või täidate veebiankeedi või saadate meile e-kirja (nt e-posti teel uuenduste või lisateabe ja/või teaduskonverentside, reklaamiürituste, koostöövõimaluste ja küsitluste kutsete saamiseks), võime koguda ja kasutada järgmisi isikuandmeid:

  • nimi
  • e-posti aadress
  • elukohariik
  • aadress
  • telefoninumber
  • kutseala (näiteks kas olete tervishoiutöötaja, kes soovib teavet meie toodete kohta)
  • IP-aadress

Need andmed esitate teie ise ja meie kasutame neid õiguspäraselt oma veebisaidi haldamiseks, teid soovitud teenuste kasutajaks registreerimiseks ning päringutele või küsimustele vastamiseks.

Mõnikord võite meile esitada ka delikaatseid isikuandmeid, näiteks kui avaldate teabepäringus vabatahtlikult infot oma füüsilise või vaimse seisundi kohta. Sel juhul kasutame vastavat teavet ainult teie küsimusele vastamiseks ja võimaluse korral edasiste soovituste andmiseks (nt teavitus õigusest esitada teade tekkinud kõrvaltoimete kohta). Kui esitate meile delikaatseid isikuandmeid, annate ühtlasi nõusoleku töödelda neid andmeid selles privaatsusdeklaratsioonis või andmekogumisteatises nimetatud eesmärkidel.

Kui kasutate seda veebisaiti, täidate veebiankeeti või saadate meile e-kirja, et teatada kõrvaltoimest, mis tekkis AstraZeneca toote kasutamisel, tutvuge oma elukohariigi privaatsusdeklaratsiooniga, mille leiate aadressilt https://aereporting.astrazeneca.com; see sisaldab lisateavet selle kohta, kuidas töödeldakse teie isikuandmeid seoses kõrvaltoimetega.

Küpsised

Võime koguda küpsiste (jmt tehnoloogia) abil teavet selle veebisaidi kasutamise kohta, et parandada veebisaidil pakutavat sisu ja funktsioone. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta saate küpsiste kasutamise teavitusest.

Koondandmed

Kasutame koondandmeid, mis ei võimalda üksikisikuid tuvastada, et jälgida veebisaidi ja konkreetsete lehtede klientide poolt kasutamise mustreid ja üldist veebisaidi kasutamist, mis võimaldab meil tõhustada veebisaidi sisu ülesehitust ja paigutust.

Kellel on ligipääs teie isikuandmetele?

Teie isikuandmed võidakse edastada teistele AstraZeneca kontserni ettevõtetele. Võime jagada teie isikuandmeid ka teatud kolmandate isikutega, näiteks: IT-teenusepakkujatega, et arendada süsteemi ja pakkuda tehnilist tuge; audiitorite ja nõustajatega, et kontrollida sise-eeskirjadest ja välistest nõuetest kinnipidamist; ametiasutuste, õiguskaitseasutuste ja kohtumenetluse osalistega, et täita aruandluskohustust või rahuldada nõudeid, ning AstraZeneca või AstraZeneca kontserni ettevõtte õigusjärglase või äripartneriga, kui see ettevõte müüb või loovutab osa või kõik oma ettevõttest või alustab koostööd/ühisettevõtlust.

Kuidas teie andmeid säilitatakse?

AstraZeneca säilitab teie isikuandmeid mitu aastat kooskõlas kohalike seaduste ja ettevõtte dokumentide säilitamise eeskirjaga. Lisateavet AstraZeneca dokumentide säilitamise sise-eeskirja kohta leiate lehelt www.astrazenecapersonaldataretention.com.

Rahvusvaheline edastamine

AstraZeneca üksused ja kolmandad isikud võivad paikneda mujal maailmas, sealhulgas riikides, mis ei paku isikuandmete samaväärset õiguslikku kaitset kui teie elukohariik. Hoolimata sellest, millisesse riiki teie isikuandmed edastatakse, jagatakse neid ainult rangelt asjaomaste isikutega ja vastavalt lepingulistele piirangutele (nt AstraZeneca siduvad ettevõttesisesed eeskirjad ja ELi lepingu tüüptingimused). Teil võib olla õigus saada AstraZeneca siduvate ettevõttesiseste eeskirjade ja/või AstraZeneca ELi lepingu tüüptingimuste koopia; selleks pöörduge AstraZeneca poole aadressil privacy@astrazeneca.com.

Siduvad ettevõttesisesed eeskirjad

Oleme taganud meie seaduslike kohustuste täitmise seoses isikuandmetega, koostades siduvad ettevõttesisesed eeskirjad. Eeskirjades on sätestatud AstraZeneca andmete privaatsuse reeglid, mis kehtivad rahvusvaheliselt edastatavatele isikuandmetele.

Mainitud reeglite kohta saate lähemalt lugeda siit. Eeskirju ja neist tulenevaid õigusi ei kohaldata Ameerika Ühendriikidest pärit isikuandmetele.

Kuidas me teie andmeid kaitseme?

Oleme võtnud asjakohaseid privaatsus- ja turvameetmeid, mille abil tagame võimaluse piires kogu meie teabe, sealhulgas teie isikuandmete turvalisuse ja puutumatuse.

Lisateavet selle kohta, kuidas AstraZeneca täidab andmete privaatsuse kohustust, leiate meie üldisest ettevõttesisesest privaatsuseeskirjast.

Mis on teie õigused?

Võite igal ajal pöörduda AstraZeneca poole aadressil www.astrazenecapersonaldataretention.com, et paluda ligipääsu isikuandmetele, mis me teie kohta säilitame, et andmeid parandada, taotleda andmete kustutamist või võtta tagasi teie teatud isikuandmete käitlemise nõusolek. Kui AstraZeneca või selle sidusettevõtted rikuksid teie taotluse rahuldamise tõttu oma kohaldatavatest seadustest, määrustest või tegevusjuhistest tulenevaid kohustusi, ei pruugi AstraZeneca saada teie taotlust rahuldada, küll aga võite paluda meil tõkestada teie isikuandmete edasise töötlemise. Teatud juhtudel võib teil olla õigus nõuda andmete üleviimist teisele andmete vastutavale töötlejale.

AstraZeneca on ametisse määranud andmekaitsespetsialisti, kes vastutab selle eest, et AstraZeneca järgiks ELi andmekaitsealaseid õigusakte; kui teil tekib küsimusi või märkusi teie isikuandmete käitlemise kohta, saate temaga ühendust võtta aadressil privacy@astrazeneca.com või c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA. Kui teie isikuandmete käitlemisele AstraZenecas kohaldatakse ELi õigust, võite esitada kaebuse oma elukohariigi asjaomasele andmekaitse järelevalve asutusele. Asjaomase järelevalveasutuse nimetuse ja kontaktandmed leiate lehelt http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Kui te ei soovi meilt enam teateid saada

Kui olete varem soovinud saada teavet meie või teiste AstraZeneca ettevõtete toodete ja teenuste kohta, kuid ei soovi rohkem sellist infot, saatke vastava sooviga e-kiri aadressil privacyrequests@astrazeneca.com. Märkige igas kirjas alati oma nimi, (vajaduse korral) kasutajanimi ja registreerumisandmed ning selle veebisaidi nimetus.

Viimati uuendatud jaanuaris 2018

© AstraZeneca 2018