PRIVAATSUSDEKLARATSIOON

Kes vastutab teie isikuandmete eest

Selles privaatsusdeklaratsioonis tähistavad sõnad „AstraZeneca“ ja „meie“ AstraZeneca kontserni kuuluvaid ettevõtteid.

Teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja/või avaldamise ning haldamise eesmärgid ja viis on määratud kindlaks kooskõlas AstraZeneca üldiste ettevõttesiseste privaatsusnõuetega.

AstraZeneca suhtub teie isikuandmete kaitsmisse ja turvalisusesse väga tõsiselt. Selles privaatsusdeklaratsioonis on kirjeldatud, milliseid isikuandmeid võidakse teie kohta koguda ja kuidas neid võidakse kasutada.

Võime seda privaatsusdeklaratsiooni aeg-ajalt muuta. Kui see on nõutav, anname teile muudatustest teada.

Millist teavet me kogume ja kuidas me seda kasutame

Kui registreerute selle veebisaidi kasutajaks või täidate veebivormi või saadate meile e-kirja (nt e-posti teel värskenduste või lisateabe ja/või teaduskonverentside, reklaamiürituste, koostöövõimaluste ja küsitluste kutsete saamiseks), võime koguda ja kasutada teie kohta järgmisi isikuandmeid:

  • nimi
  • e-posti aadress
  • elukohariik
  • aadress
  • telefoninumber
  • kutseala (näiteks kas olete tervishoiutöötaja, kes soovib teavet meie toodete kohta)
  • tehniline teave teie seadme kohta, nt teie IP-aadress, seadme tüüp, seadme ja reklaamiidentifikaatorid, brauseri tüüp ja versioon ja muud standardsed serveri logiandmed
  • muud isikuandmed, mida meile esitate

Sellist teavet esitate teie ja me võime seda täiendada, kohaldatavuse korral, avaliku teabe allikatest või andmevahendajatelt saadud infoga. Kasutame neid andmeid õiguspäraselt oma veebisaidi haldamiseks, teid soovitud teenuste kasutajaks registreerimisel ning päringutele või küsimustele vastamiseks.

Mõnikord võite meile esitada ka delikaatseid isikuandmeid, näiteks kui avaldate teabepäringus vabatahtlikult teavet oma füüsilise või vaimse seisundi kohta. Sel juhul kasutame vastavat teavet ainult teie päringule vastamiseks ja võimaluse korral edasiste soovituste andmiseks (nt teavitus õigusest esitada teade tekkinud kõrvaltoimete kohta). Kui esitate meile delikaatseid isikuandmeid, annate ühtlasi nõusoleku töödelda neid andmeid selles privaatsusdeklaratsioonis või andmekogumisteatises nimetatud eesmärkidel.

Kui kasutate seda veebisaiti, täidate veebivormi või saadate meile e-kirja, et teatada kõrvaltoimest, mis tekkis AstraZeneca toote kasutamisel, vaadake üle oma asukohariigis kohalduv kõrvaltoime teatis, mille leiate aadressilt https://aereporting.astrazeneca.com; see sisaldab lisateavet selle kohta, kuidas töödeldakse teie isikuandmeid seoses kõrvaltoimetega.

Küpsised ja signaalid Do Not Track (Ära jälgi)

Võime koguda küpsiste (jmt tehnoloogia) abil teavet selle veebisaidi kasutamise kohta, et parandada veebisaidi sisu ja funktsionaalsust. Lisateavet küpsiste kasutamise kohta saate veebilehelt küpsiste teatisest. AstraZeneca ei vasta signaalidele Do Not Track (Ära jälgi).

Koondandmed

Kasutame koondandmeid, mis ei võimalda üksikisikuid tuvastada, et jälgida veebisaidi ja konkreetsete lehtede klientide poolt kasutamise mustreid ja ka veebisaidi kasutamist, mis võimaldab meil tõhustada veebisaidi sisu ülesehitust ja paigutust.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele?

Teie isikuandmed võidakse edastada teistele AstraZeneca kontserni ettevõtetele. Võime jagada ülalpool nimetatud isikuandmete kategooriaid ka teatud teenusepakkujatega või kolmandate osapooltega, nt: IT-teenusepakkujatega, et arendada süsteemi ja pakkuda tehnilist tuge; audiitorite ja nõustajatega, et kontrollida sise-eeskirjadest ja välistest nõuetest kinnipidamist; ametiasutuste, õiguskaitseasutuste ja kohtumenetluse osalistega, et täita aruandluskohustust või rahuldada nõudeid, ning AstraZeneca või AstraZeneca kontserni ettevõtte õigusjärglase või äripartneriga, kui see ettevõte müüb või loovutab osa või kõik oma ettevõttest või alustab koostööd/ühisettevõtlust.

Kuidas teie andmeid säilitatakse

AstraZeneca säilitab teie isikuandmeid mitu aastat kohalike seaduste ja ettevõtte dokumentide säilitamise eeskirja kohaselt. Lisateavet AstraZeneca dokumentide säilitamise sise-eeskirja kohta leiate aadressilt www.astrazenecapersonaldataretention.com

Rahvusvaheline andmeedastus

AstraZeneca ettevõtted ja kolmandad isikud võivad paikneda mujal maailmas, sealhulgas riikides, mis ei pruugi pakkuda teie elukohariigiga võrdväärset isikuandmete õiguskaitset. Hoolimata sellest, millisesse riiki teie isikuandmeid edastatakse, jagatakse neid ainult rangelt asjaomaste isikutega ja vastavalt lepingulistele piirangutele (nt AstraZeneca siduvad ettevõttesisesed eeskirjad ja ELi lepingu tüüptingimused). Võite endale tellida AstraZeneca siduvate ettevõttesiseste eeskirjade ja/või AstraZeneca ELi lepingu tüüptingimuste koopia; selleks pöörduge AstraZeneca poole aadressil privacy@astrazeneca.com.

Siduvad ettevõttesisesed eeskirjad

Oleme taganud isikuandmetest tulenevate seaduslike kohustuste täitmise, koostades siduvad ettevõttesisesed eeskirjad. Siduvates ettevõttesisestes eeskirjades on sätestatud AstraZeneca andmete privaatsuse nõuded, mis kehtivad rahvusvaheliselt edastatavatele isikuandmetele.

Mainitud reeglite kohta saate lähemalt lugeda siit. Siduvaid ettevõttesiseseid eeskirju ja neist tulenevaid õigusi ei kohaldata Ameerika Ühendriikidest pärit isikuandmetele.

Kuidas me teie andmeid kaitseme

Oleme kehtestanud asjakohased privaatsuseeskirjad ja turvalisusnõuded, mille abil tagame võimaluse piires kogu meie teabe, sealhulgas teie isikuandmete turvalisuse ja terviklikkuse.

Lisateavet selle kohta, kuidas AstraZeneca täidab andmete privaatsuse alaseid kohustusi, leiate meie üldistest ettevõttesisestest andmete privaatsuse nõuetest.

Mis on teie õigused

Võite igal ajal pöörduda AstraZeneca poole aadressil www.astrazenecapersonaldataretention.com, et küsida teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, või taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teie kohta säilitame, et andmetes sisalduvaid vigu parandada või taotleda nende kustutamist või võtta tagasi teie poolt antud nõusolek teatud tüüpi isikuandmete töötlemiseks. Kui sellise taotluse rahuldamine AstraZeneca või selle sidusettevõtete poolt tähendab kehtivate õigusnormide või ettevõtte tegevusjuhiste kohaselt oma kohustuste rikkumist, siis on võimalik, et AstraZeneca ei saa teie taotlust rahuldada, kuid võite siiski taotleda oma isikuandmete edasise töötlemise blokeerimist (s.t kasutada oma õigust keelata oma isikuandmete edasine töötlemine). Vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele võib teil ka olla õigus andmete ülekandmisele teisele vastutavale andmetöötlejale teatud asjaoludel, mis hõlmavad teie andmete elektroonilises vormingus jagamist vastutava andmetöötlejaga. Vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele saate kasutada neid õigusi tasuta.

AstraZeneca on nimetanud ametisse andmekaitsespetsialisti, kes jälgib ELi ja UK andmekaitsesalaste õigusaktide täitmist AstraZenecas ning kellega saab võtta ühendust aadressil privacy@astrazeneca.com või posti teel aadressil Global Data Protection Officer, Astra Zeneca Middlewood Court, Silk Road, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA, kui teil on küsimusi või probleeme, mis puudutavad teie isikuandmete töötlemist. Kui teie isikuandmete töötlemisele AstraZenecas kohaldatakse ELi või UK õigust, võite esitada kaebuse oma elukohariigi asjaomasele andmekaitse järelevalveasutusele. ELi asjaomase andmekaitse järelevalveasutuse nime ja kontaktandmed leiate aadressilt https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en ja UK andmekaitse järelevalveasutuse kontaktandmed aadressilt https://ico.org.uk/global/contact-us/.

Kui te ei soovi meilt enam teateid saada

Kui olete varem soovinud saada teavet meie või teiste AstraZeneca ettevõtete toodete ja teenuste kohta, kuid ei soovi rohkem sellist teavet, saatke vastava sooviga e-kiri aadressil privacyrequests@astrazeneca.com. Märkige igas kirjas alati oma nimi, kasutajanimi (vajaduse korral), registreerumisandmed (vajaduse korral) ning selle veebisaidi nimi.

Viimati värskendatud 2020

© AstraZeneca