OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo je odpovědný za vaše osobní údaje

Pojmy „společnost AstraZeneca“, „my“, „nás“ a „naše“ v tomto oznámení o ochraně osobních údajů označují společnosti skupiny AstraZeneca.

Společnost AstraZeneca stanoví účel a způsob shromažďování, používání nebo zpřístupnění vašich osobních údajů v souladu s našimi interními globálními standardy ochrany osobních údajů.

Společnost AstraZeneca bere soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů velmi vážně. Toto oznámení uvádí, jaké vaše osobní údaje můžeme shromažďovat a jak je můžeme používat.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoliv změnit. Na jakékoli změny vás upozorníme, pokud to je naší povinností.

Jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme?

Pokud se musíte zaregistrovat, abyste mohli používat tyto webové stránky nebo pokud vyplňujete online formulář, případně nám zasíláte e-mail (např. s cílem získat e-mailové aktualizace nebo nás žádáte o další informace, případně o zaslání pozvánek k účasti na vědeckých sympoziích, propagačních akcích, zaměstnaneckých příležitostech a průzkumech), můžeme shromažďovat vaše osobní údaje jako například:

 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • Země trvalého pobytu
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Povolání (například zda jste zdravotnický pracovník, který požaduje informace o našich produktech)
 • Adresa IP

Tyto informace nám poskytnete vy osobně a my je budeme používat v našich legitimních zájmech pro správu webových stránek, vaši registraci ke službám, které používáte, a k odpovídání na jakékoli vaše případně dotazy nebo žádosti o informace.

Příležitostně o vás můžeme získat citlivé osobní údaje, například pokud nám v rámci takové žádosti o informace dobrovolně poskytnete informace o svém fyzickém nebo duševním stavu. V takovém případě budeme tyto údaje používat pouze k tomu, abychom odpovídali na vaše dotazy a pouze v případě, že jsou vhodné k tomu, abychom vám poskytovali další pokyny (například abychom vás mohli informovat o vašem právu na odeslání zprávy o nežádoucí příhodě). Tím, že nám poskytnete své citlivé osobní údaje, souhlasíte s tím, že budeme tyto údaje zpracovávat pro účely stanovené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo jakýchkoli oznámeních o shromažďování údajů, které jsme vám poskytli.

Pokud používáte tento web nebo vyplníte online formulář, případně nám zašlete e-mail s cílem ohlásit nežádoucí příhodu, kterou jste utrpěli v souvislosti s užíváním produktu AstraZeneca, projděte si prosím oznámení o ochraně osobních údajů pro příslušnou zemi dostupné prostřednictvím stránek https://aereporting.astrazeneca.com, abyste získali více informací o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje v souvislosti s takovou nežádoucí příhodou.

Soubory cookie

Můžeme také shromažďovat informace o tom, jak používáte webové stránky používající soubory cookie (a další podobné technologie) v rámci vylepšování obsahu a funkcí webových stránek. Více informací o tom, jak soubory cookie používáme, získáte v Oznámení o používání souborů cookie.

Souhrnné informace

Souhrnné informace, které neidentifikují jednotlivé osoby, používáme ke sledování vzorců návštěv zákazníků webu a konkrétních stránek i k používání webových stránek, abychom mohli vylepšovat design a rozvržení obsahu.

Kdo bude mít k vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje mohou být přenášeny ostatním společnostem skupiny AstraZeneca. Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s určitými třetími stranami, jako jsou např.: poskytovatelé informačních technologií pro účely vývoje a technické podpory systému; auditoři a poradci, kteří ověřují, jak dodržujeme externí a interní požadavky; statutární orgány, donucovací orgány a žalobci v souladu s požadavkem na zákonné podávání zpráv nebo s žalobním nárokem; a nástupci společnosti AstraZeneca nebo nástupci skupiny společností AstraZeneca v případě, že prodá celý svůj podnik nebo jeho část nebo jej pozbude.

Jakým způsobem vaše údaje uchováváme

Společnost AstraZeneca bude vaše osobní údaje uchovávat několik let v souladu s místními zákony a zásadami o uchovávání dokumentů společnosti. Další informace o zásadách uchovávání interních dokumentů společnosti AstraZeneca získáte na stránkách www.astrazenecapersonaldataretention.com

Mezinárodní převody

Právní subjekty společnosti AstraZeneca a třetí strany mohou sídlit kdekoli na světě, což by mohlo zahrnovat země, které nemusí mít stejnou zákonnou ochranu osobních údajů jako země vašeho pobytu. Bez ohledu na to, do které země se vaše osobní údaje přenáší, budeme vaše osobní údaje sdílet výlučně na základě důvodné potřeby a v souladu s příslušnými smluvními omezeními (jako jsou závazná podniková pravidla společnosti AstraZeneca a standardní smluvní doložky EU). Můžete mít nárok na získání kopie závazných podnikových pravidel společnosti AstraZeneca nebo standardních smluvních doložek společnosti AstraZeneca pro EU na vyžádání, a to kontaktováním společnosti AstraZeneca na adrese privacy@astrazeneca.com.

Závazná podniková pravidla

Soulad s některými našimi právními závazky ve vztahu k vašim osobním údajům zajišťujeme vytvořením sady závazných korporátních pravidel (Binding Corporate Rules, BCR). Tato pravidla stanoví závazky společnosti AstraZeneca týkající se ochrany soukromí s ohledem na mezinárodně převáděné osobní údaje.

Více o těchto závazcích získáte zde. Pravidla BCR a jakákoli práva z nich vyplývající se nevztahují na osobní údaje pocházející z USA.

Jak vaše údaje chráníme

Máme zavedené příslušné zásady, které v maximálním rozumném rozsahu zajišťují do maximální rozumné míry bezpečnost a integritu všech našich informací, včetně vašich osobních údajů.

Další informace o tom, jak společnost AstraZeneca plní své závazky v oblasti ochrany osobních údajů, získáte v našich mezinárodních globálních standardech týkajících se ochrany osobních údajů.

Vaše práva

Společnost AstraZeneca můžete kdykoli kontaktovat na adrese www.astrazenecapersonaldataretention.com a vyžádat si přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, za účelem opravy jakýchkoli chyb, nebo abyste požádali o vymazání osobních údajů nebo odvolali svůj souhlas s určitými typy zpracování vašich osobních údajů. Pokud by splnění takové žádosti způsobilo porušení povinností společnosti AstraZeneca nebo jejích přidružených společností ve smyslu platných zákonů, regulací nebo prováděcích předpisů, pak společnost AstraZeneca nemusí být schopna vašemu požadavku vyhovět, ale přesto budete moci požadovat, abychom zablokovali používání vašich osobních údajů pro další zpracování. Za určitých okolností můžete mít také právo na přenositelnost údajů jinému správci údajů.

Společnost AstraZeneca přidělila inspektora ochrany údajů odpovědného za dohled nad tím, jak AstraZeneca dodržuje právní předpisy EU o ochraně údajů, kterého můžete v případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně zpracování vašich osobních údajů kontaktovat na adrese privacy@astrazeneca.com Případně můžete zaslat dopis na adresu Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA. Pokud zpracování vašich osobních údajů společností AstraZeneca podléhá právním předpisům EU, můžete rovněž podat stížnost příslušnému úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů v zemi vašeho pobytu. Název a kontaktní údaje příslušného úřadu pro dohled lze nalézt pod odkazem http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Zrušení zasílání další komunikace z naší strany

Pokud jste se rozhodli získávat informace o našich produktech nebo službách nebo o produktech a službách jiných společností skupiny AstraZeneca a chcete, abychom vám tyto informace přestali zasílat, můžete poslat e-mail na adresu informationrequest@astrazeneca.com. V každé komunikaci byste měli jasně uvést následující: své jméno, uživatelské jméno (pokud máte), podrobnosti o registraci (pokud jste zaregistrovaní) a název těchto webových stránek.

Poslední aktualizace: leden 2018

© AstraZeneca 2018

PRIVACY NOTICE

Who is Responsible for Your Personal Data

In this Privacy Notice, “AstraZeneca’’, ‘’We’’, ‘’Us’’ and ‘’Our’’ refers to the AstraZeneca group companies.

We determine the purposes and manner in which your personal data is collected, used and/or disclosed and managed in line with AstraZeneca’s internal global privacy standards

AstraZeneca takes the privacy and security of your personal data very seriously. This Privacy Notice outlines what personal data We may collect about you and how we may use it.

We may change this Privacy Notice from time to time. We will notify you of any changes where we are required to do so.

What Information Do We Collect and How Do We Use It?

If you need to register to use this website, or complete an online form, or send us an email (e.g. to obtain email updates or ask us to send you further information and/or to send you invitations to participate in scientific meetings, promotional events, cooperation opportunities and surveys), then we may collect and use personal data about you such as:

 • Name
 • Email address
 • Country of residence
 • Address
 • Telephone number
 • Occupation (for example, if you are a Healthcare Professional seeking information about our products)
 • IP address

Such information will be provided by you and is used by us in our legitimate interests to administer the website, register you for any services you have signed up to and respond to any queries or requests for information you may have.

Occasionally, we may obtain sensitive personal data about you, for example, if you voluntarily provide information about your physical or mental health, as part of a request for information. In this case, we use such information only to respond to your inquiry and if applicable to provide you additional guidance (e.g. to inform you of your right to submit an adverse event report). By providing us with your sensitive personal data, you consent to us processing this data for the purposes set out in this Privacy Notice or any collection notice provided to you.

In the event you use this website, or complete an online form, or send us an email to report an adverse event you have experienced whilst taking an AstraZeneca product, please review the privacy notice for your relevant country, available via https://aereporting.astrazeneca.com to get further information on how We process your personal data in relation to and adverse events.

Cookies

We may also collect information about how you use the website using cookies (and other similar technologies), as part of improving the content and functionality of the website. For more information about the use of cookies please see our Cookie Notice.

Aggregate Information

We use aggregate information, which does not identify individuals, to monitor customer traffic patterns to the website and particular pages, as well as site usage, in order to help us improve the design and layout of the content.

Who Will Have Access To Your Personal Data?

Your personal data may be transferred to other AstraZeneca group companies. We may also share your personal data with certain third parties such as: IT providers for the purposes of system development and technical support; auditors and consultants to verify our compliance with external and internal requirements; statutory bodies, law enforcement agencies and litigants, as per a legal reporting requirement or claim; and a successor or business partner to AstraZeneca or to an AstraZeneca group company in the event that it sells, divests or sets up a collaboration/joint venture for all or part of its business.

How do We Store Your Data

AstraZeneca will store your personal data for a number of years in accordance with local laws and the company´s Document Retention Policy. For more information on AstraZeneca's internal Document Retention policy you may go to www.astrazenecapersonaldataretention.com

International Transfer

AstraZeneca entities and third parties may be based anywhere in the world, which could include countries that may not offer the same legal protections for personal data as your country of residence. Irrespective of which country your personal data is transferred, We would only share your personal data under a strict ‘need to know’ basis and under appropriate contractual restrictions (such as AstraZeneca’s Binding Corporate Rules and EU Standard Contract Clauses). You may be entitled to receive a copy of AstraZeneca’s Binding Corporate Rules and/or the AstraZeneca’s EU Standard Contract Clauses upon request by contacting AstraZeneca at privacy@astrazeneca.com.

Binding Corporate Rules

We have ensured compliance with some of Our legal obligations in relation to personal data by creating a set of ‘Binding Corporate Rules’ (BCRs). The BCRs set out AstraZeneca’s data privacy commitments in respect of personal data that is transferred internationally.

You can find out more about these commitments here. The BCRs and any rights arising under them do not apply to personal data originating in the U.S.A.

How We Protect Your Information

We have in place appropriate privacy and security policies which are intended to ensure, as far as reasonably possible, the security and integrity of all Our information, including your personal data.

More information on how AstraZeneca complies with its data privacy obligations can be found in our internal global privacy standards.

What are Your Rights

You may contact AstraZeneca at www.astrazenecapersonaldataretention.com at any time to request access to the personal data we hold about you, to correct any mistakes or to request deletion of the same or withdraw your consent to certain types of processing of your personal data. If such a request places AstraZeneca or its affiliates in breach of its obligations under applicable laws, regulations or codes of practice, then AstraZeneca may not be able to comply with your request but you may still be able to request that we block the use of your personal information for further processing. You may also have a right to data portability to another data controller under certain circumstances.

AstraZeneca has assigned a data protection officer responsible for overseeing AstraZeneca’s compliance with EU data protection law, which you may contact at privacy@astrazeneca.com; or c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA in case of any questions or concerns regarding the processing of your personal data. If AstraZeneca’s processing of your personal data is covered by EU law, you may also lodge a complaint with the corresponding data protection supervisory authority in your country of residence. You can find the relevant supervisory authority name and contact details under http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Opting Out Of Further Communications From Us

If you have elected to receive information about Our products or services, or those of other AstraZeneca companies and wish to opt-out of receiving such information, then you can do so by sending an email to informationrequest@astrazeneca.com. You should clearly state on all communications: your name, username (if any), registration details (if any) and the name of this website.

Last updated January 2018

© AstraZeneca 2018