OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Kdo je odpovědný za Vaše osobní údaje

V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se slova „AstraZeneca“, „my“, „nás“ a „náš“ vztahují ke společnostem skupiny AstraZeneca. V České republice se jedná o správce osobních údajů, kterým je společnost AstraZeneca Czech Republic s.r.o., IČ: 63984482, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38105.

Stanovíme účely a způsob, kterým budou Vaše osobní údaje shromažďovány, používány a/nebo zveřejňovány a spravovány v souladu s vnitropodnikovými globálními zásadami ochrany osobních údajů společnosti AstraZeneca.

Společnost AstraZeneca bere soukromí a bezpečnost Vašich osobních údajů velmi vážně. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje, jaké osobní údaje můžeme o Vás shromažďovat a jak je můžeme používat.

Občas můžeme toto oznámení o ochraně osobních údajů měnit. Každý návštěvník našich webových stránek je povinen sledovat aktuální znění oznámení o ochraně osobních údajů.

 

Jaké informace shromažďujeme a jak je používáme?

Pokud se potřebujete zaregistrovat k využívání této webové stránky nebo vyplnit online formulář, nebo pokud nám zašlete e-mail (např. abyste obdrželi e-mailové aktualizace nebo abyste nás požádali o zaslání dalších informací a/nebo zaslání pozvánek k účasti na vědeckých sympoziích, reklamních akcích, možností spolupráce a přehledů), můžeme shromažďovat a používat Vaše osobní údaje dle následujících ustanovení.  

 

Kontakty a kontaktní formuláře

 • Pokud nám zašlete zprávu prostřednictvím námi zveřejněných kontaktních údajů nebo přes formuláře na webových stránkách, budou Vaše osobní údaje zpracovávány za účelem zodpovězení dotazu či vyřízení daného požadavku.
 • Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány v následujícím rozsahu: Vaše identifikace, kontaktní údaje, předmět zprávy, obsah požadavku a způsob vyřízení.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zodpovězení dotazu a k případné další komunikaci, nejdéle 6 měsíců od poslední zaslané zprávy.
 • V případě, že zde existuje oprávněný zájem na uchování požadavku déle pro ochranu práv nebo se jedná o hlášení nežádoucích účinků, řídí se zpracování informacemi níže.
 • Právním titulem zpracování je souhlas, bez jeho poskytnutí není možné dotaz/požadavek vyřídit, přičemž souhlas je možné kdykoliv odvolat.
 • Příjemci: kategorie zpracovatelů dle článku „Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?“.

 

Oprávněný zájem na prezentaci vlastních produktů

 • Jakožto mezinárodní farmaceutická společnost s vlastním výzkumným programem a produkty v podobě registrovaných léčivých přípravků máme oprávněný zájem na tom poskytovat odborné veřejnosti informace o těchto produktech, jejich účincích, případných nežádoucích účincích, výpadcích v dodávkách produktů a další nezbytné relevantní informace o produktech. Tuto komunikaci zajišťujeme telefonicky, písemně, prostřednictvím pošty a osobně. Za tímto účelem využíváme oprávněně zveřejněné osobní údaje zdravotnických odborníků.
 • Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány v následujícím rozsahu: Vaše identifikace (ID, jméno, příjmení, titul), kontaktní údaje (adresa ordinace, telefonní číslo, email), údaje ke specializaci (specializace, pozice na pracovišti, druh instituce, specializace instituce).
 • Právním titulem uchování je oprávněný zájem na prezentaci vlastních produktů a nezbytných souvisejících informací. Proti tomuto oprávněnému zájmu mohou být kdykoliv podány námitky a zpracování bude ukončeno.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou, resp. do vyjádření námitek proti tomuto zpracování, na základě nichž budou osobní údaje ihned odstraněny.
 • Příjemci: kategorie zpracovatelů dle článku „Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?“.
 • V případě, že nám to ukládají právní předpisy v oblasti regulace reklamy, mohou být některé údaje uloženy po dobu pěti let v rozsahu, ve kterém je to uloženo příslušným právním předpisem.
 • V případě, že Vás navštívíme, uložíme údaje o této návštěvě po dobu tří let z důvodu oprávněného zájmu prokázání souladu s právní úpravou

 

Zasílání novinek – newsletter, souhlas pro oslovování odborníků a provádění přímého marketingu

 • Pokud o to požádáte a dobrovolně udělíte příslušný souhlas, budeme zpracovávat osobní údaje za účelem provádění přímého marketingu v podobě zasílání informací o novinkách, našich produktech a akcích a jiných vybraných informací. Tento účel zahrnuje zařazení do databáze pro provádění přímého marketingu na žádost subjektu, zasílání katalogů, newsletterů, narozeninových přání, dopisů, letáků, pozvánek na akci, resp. obchodních sdělení všemi způsoby včetně elektronických prostředků, a to s naší nabídkou a také s nabídkou třetích osob. Berete na vědomí, že za tímto účelem dochází k segmentaci a profilování za účelem volby relevantních sdělení – např. dle věku, přechozích aktivit, specializace. Souhlas zahrnuje rovněž přiřazení těchto údajů a také evidenční údaje o otevírání newsletteru a případném využití přiložených odkazů.
 • Právním základem zpracování je souhlas subjektu. Souhlas může být kdykoliv odvolán. Proti provádění přímého marketingu mohou být podány námitky. Příjem obchodních sdělení elektronickými prostředky může být kdykoliv odmítnut.
 • Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány v následujícím rozsahu: identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození), kontaktní údaje (e-mail, mobilní telefon, adresa), datum a čas udělení souhlasu, IP adresa, druh zařízení, údaje o aktivitě subjektu (údaj o užívání webu, požadavky, komunikace, preference), další údaje (údaje zjištěné prostřednictvím cookies a obdobných nástrojů – otevírání newsletterů, odhlášení, preference, náhledy, zájem, aktivita na sociálních sítích, účast na akcích, žádost o katalog). U zdravotnických odborníků je navíc připojováno a uchováváno interní hodnocení lékaře, účast v klinických studiích a neintervenčních studiích, jazykové schopnosti, odborné dovednosti, informace o institucích, publikační činnost, účast na akcích, návštěvy lékaře, předávání propagačních materiálů, případné vyjádřené zkušenosti, zpětná vazba a dotazníková šetření.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle do odvolání souhlasu či podání námitek proti provádění přímého marketingu.
 • Příjemci: kategorie zpracovatelů dle článku „Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?“.

 

Zajištění seminářů, kongresů a akcí pro odborníky

 • Pokud se účastníte námi pořádané akce, potřebujeme Vaše osobní údaje abychom zajistili organizaci, kontrolu prezence a řádné vedení akce.
 • Právním základem zpracování je splnění smlouvy.
 • Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány v následujícím rozsahu: identifikační údaje, kontaktní údaje, údaj o specializaci, název akce, datum a čas potvrzení prezenční listiny.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání akce a 10 let poté. Následně je omezený rozsah údajů uchován na základě oprávněného zájmu z důvodu obrany při možné kontrole ze strany orgánu dozoru – více viz „Oprávněný zájem na ochraně práv a obraně proti nárokům“.
 • Příjemci: kategorie zpracovatelů dle článku „Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?“.

 

Dodavatelé, odběratelé, smluvní vztahy

 • Pokud s námi uzavřete smlouvu, ať již písemnou formou, elektronicky nebo formou potvrzení objednávky, potřebujeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro splnění všech závazků a využití všech práv ze smlouvy vyplývajících.
 • Právním základem zpracování je splnění smlouvy.
 • Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány v následujícím rozsahu: identifikační údaje, kontaktní údaje, předmět smluvního vztahu, obsah smlouvy, datum uzavření, doba trvání smluvního vztahu.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a 10 let poté. Následně je smlouva a případná související komunikace a dokumentace uchována na základě oprávněného zájmu z důvodu obrany proti nárokům, vymáhání pohledávek a uplatňování práv – více viz „Oprávněný zájem na ochraně práv a obraně proti nárokům“.
 • Příjemci: kategorie zpracovatelů dle článku „Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?“.

 

Transparence vztahů se zdravotnickými odborníky

 • Pokud poskytujeme jakékoliv plnění zdravotnickým odborníkům, zdravotnickým zařízením, případně jiným osobám, zavazujeme se s ohledem na členství v Asociaci inovativního farmaceutického Průmyslu (AIFP) zveřejňovat takováto plnění. Proto vždy žádáme o souhlas ke zveřejnění a uchování plnění, která je nutno zveřejnit a uchovat dle Etického kodexu AIFP. Pokud nám souhlas udělíte, tak budeme za tímto účelem Vaše níže uvedené osobní údaje zpracovávat a rovněž je zveřejníme na transparentnispoluprace.cz
 • Právním základem zpracování je dobrovolný souhlas. Souhlas může být kdykoliv odvolán.
 • Osobní údaje jsou pro tento účel zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, titul, místo (sídlo) výkonu hlavní praxe včetně země a plné adresy, případně evidenční číslo ČLK/ČLnK, specifikace přijatého plnění včetně všech plateb a jejich popisu dle smluv uzavřených mezi Vámi (subjekt údajů) a správcem či jinak obdržených.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pro zpracování formou uchování po dobu pěti let následujících po uplynutí 6 měsíců následujících po roce, ve kterém bylo příslušné plnění dle této dohody poskytnuto a pro účely zveřejnění po dobu tří let ode dne jejich prvního zveřejnění, ledaže je souhlas odvolán dříve.

 

Kontaktování lékáren z důvodu předávání důležitých informací k distribuci přípravků

 • Účel: Pokud Vás o tom informujeme, například lékárny, které distribuují naše přípravky, uchováváme údaje o odpovědných osobách a kontaktní údaje za účelem poskytování telefonických a písemných informací důležitých z hlediska dodávek našich přípravků a souvisejících důležitých informací. Zdrojem těchto informací jsou data oprávněné zveřejněná na internetových stránkách Státního Úřadu pro Kontrolu Léčiv. Každý subjekt je o takovém zpracování informován při prvním kontaktu, nejdéle do 30-ti od uložení takových dat. Každý subjekt je informován o právu na výmaz.
 • Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem na předávání důležitých informací pro distribuci našich přípravků. Proti oprávněnému zájmu a rovněž proti provádění přímého marketingu mohou být kdykoliv podány námitky a toto zpracování bude neprodleně ukončeno.
 • Kategorie údajů: identifikační a kontaktní údaje (název lékárny, odpovědná osoba, telefon, adresa), údaje o komunikaci.
 • Doba uchování: po dobu trvání oprávněného zájmu, ne však déle, než subjekt podá námitky/bude žádat výmaz jeho údajů.
 • Příjemci: kategorie zpracovatelů dle článku „Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?“.

 

Farmakovigilance – hlášení nežádoucích účinků

 • Nežádoucí účinky je možno hlásit prostřednictvím formuláře dostupného na https://contactazmedical.astrazeneca.com
 • Upozorňujeme, že naše společnost eviduje informace týkající se podaných stížností k produktům a možných vedlejších účinků, a to v zájmu bezpečnosti pacientů a k zajištění souladu s platnými právními předpisy a/nebo evropskými a/nebo mezinárodními nařízeními a/nebo směrnicemi a/nebo povinnostmi vyplývajícími z rozsahu činnosti naší společnosti a/nebo v souvislosti s tím a/nebo požadavky příslušných orgánů jednotlivých států, evropských či mezinárodních orgánů.
 • Pokud jako pacient oznamujete nežádoucí účinky, může společnost AstraZeneca v rámci oznamovacího procesu a sledování případu Vámi oznámených vedlejších účinků obdržet o Vaší osobě citlivé osobní údaje, včetně podrobností o Vašem fyzickém či duševním zdraví. Takové údaje (včetně zvláštních kategorií osobních údajů) budete poskytovat a naše společnost je bude užívat v souladu s příslušnými regulatorními požadavky s cílem zajistit vysokou úroveň a bezpečnost zdravotní péče a léčivých přípravků či zdravotnických prostředků a zejména s cílem zajistit podklady pro plnění zákonných a regulatorních povinnosti společnosti AstraZeneca v oblasti oznamování vedlejších účinků spojených s našimi produkty.
 • Rozsahem takto zpracovávaných osobních údajů je identifikace ohlašovatele, kontaktní údaje, informace o účinku a produktech, následná komunikace a vývoj účinků.
 • Při dodržování povinností vyplývajících z farmakovigilančních předpisů dochází také k provádění rešerše tisku. Osobní údaje autora literárního článku jsou v případě potřeby zpracovávány v následujícím rozsahu: jméno, adresa pracoviště, e-mail, telefon.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 15 let od konce registrace přípravku.
 • Právním titulem zpracování je plnění právní povinnosti.
 • Příjemci: kategorie zpracovatelů dle článku „Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?“.

 

 

Oprávněný zájem na ochraně práv a obraně proti nárokům

 • Pokud dojde ke zpracování z důvodu některého ze shora uvedených účelů, pak zároveň zpracováváme nezbytnou dokumentaci pro obranu proti nárokům subjektu či třetích osob, pro vymáhání nároků a pohledávek, pro obranu a doložení souladu při kontrolních, správních a jiných řízení ze strany orgánu dozoru.
 • Právním základem zpracování je oprávněný zájem naší společnosti na ochraně našich práv.
 • Zpracováváme pouze nezbytnou dokumentaci potřebnou při řízeních nebo pro uplatnění nároků a to po dobu 3 let od uplynutí doby zpracování stanovené jiným účelem dle těchto podmínek. Doba neuplyne dříve, než po skončení případného aktivního řízení.
 • Proti zpracování na základě oprávněného zájmu je možné podat námitky.
 • Příjemci: kategorie zpracovatelů dle článku „Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?“.

 

VPOIS - Veřejně přístupná odborná informační služba

 • Veřejně přístupná odborná informační služba je dostupná na https://www.astrazeneca.cz/medicines.html#patientsafety
 • Pokud správce obdrží osobní údaje subjektu v souvislosti s provozováním veřejně přístupné informační služby, dojde za tímto účelem ke zpracování osobních údajů subjektu.
 • Osobní údaje subjektu jsou zpracovávány v rozsahu dle konkrétní žádosti.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 6 let.
 • Právním titulem zpracování je plnění právní povinnosti.
 • Příjemci: kategorie zpracovatelů dle článku „Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?“.

 

Soubory cookies a další nástroje využívané na webových stránkách

Pomocí souborů cookie (a jiných podobných technologií) můžeme také shromažďovat informace o tom, jak využíváte webovou stránku, a to jako součást zdokonalování obsahu a funkčnosti webové stránky. Pokud máte zájem o další informace týkající se souborů cookie, přečtěte si naše Oznámení o používání souborů cookie.

Kdo bude mít přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje mohou být předány příjemcům v podobě jiných společností ze skupiny AstraZeneca – viz informace o příjemcích u jednotlivých zpracovatelských aktivit výše.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž sdílet s určitými třetími osobami, kterými jsou naši dodavatelé v podobě zpracovatelů: poskytovatelé IT - pro účely vývoje systému a technické podpory; auditoři, poskytovatelé daňových a právních služeb a poradci. Dodavatelům jsou předávána vždy jen nezbytná data pro jejich činnost, a to jen po omezenou dobu. Poradcům jsou osobní údaje předány pouze za účelem ověření našeho dodržování externích i interních požadavků. Přístup k údajům, pokud je to nezbytné mají statutární orgány; orgány pro uplatňování práva a sporné strany – podle zákonných požadavků nebo nároků na podávání zpráv; a také nástupce nebo obchodní partner skupiny AstraZeneca nebo společnosti skupiny AstraZeneca v případě, že ukončuje nebo zahajuje spolupráci / společný podnik ve všech oblastech nebo jen v některé oblasti své obchodní činnosti.

Jak ukládáme Vaše údaje

Společnost AstraZeneca bude ukládat Vaše osobní údaje v souladu s účinnou právní úpravou a firemními zásadami uchovávání dokumentů. Máte-li zájem o další informace o zásadách uchovávání vnitropodnikových dokumentů společnosti AstraZeneca, můžete navštívit www.astrazenecapersonaldataretention.com

Převádění dat do cizích zemí

Organizační jednotky společnosti AstraZeneca a třetí osoby mohou působit kdekoli na světě, což by mohlo zahrnovat země, které možná nebudou moci nabídnout tutéž právní ochranu osobních údajů jako Vaše země trvalého bydliště. Nehledě na to, do které země jsou Vaše údaje převáděny, budeme Vaše osobní údaje sdílet výhradně na bázi „je nutné je vědět“ a na základě příslušných smluvních omezení (jako jsou Závazná vnitropodniková pravidla společnosti AstraZeneca a Standardní smluvní doložky EU). Oprávnění k obdržení kopie Závazných firemních předpisů společnosti AstraZeneca a/nebo Standardních smluvních doložek EU společnosti AstraZeneca můžete získat na vyžádání, pokud budete kontaktovat společnost AstraZeneca na adrese privacy@astrazeneca.com.

Závazná vnitropodniková pravidla

Shodu s některými našimi právními závazky ve vztahu k osobním údajům jsme zajistili tím, že jsme vytvořili soubor „Závazných vnitropodnikových pravidle“ (Binding Corporate Rules - BCR). BCR stanoví závazky společnosti AstraZeneca týkající se ochrany osobních údajů s ohledem na osobní údaje, které jsou předávány do jiných zemí.

Více o těchto závazcích můžete zjistit zde. BCR a jakákoli práva vyplývající z těchto předpisů se nevztahují k osobním údajům, které mají původ v USA.

Jak chráníme Vaše údaje

Ve společnosti máme příslušné zásady ochrany osobních údajů a bezpečnosti, jejichž účelem je zajistit, pokud je to racionálně možné, bezpečnost a integritu všech našich informací, včetně Vašich osobních údajů.

Více informací o tom, jak společnost AstraZeneca dodržuje své závazky o ochraně osobních údajů, lze nalézt v našich vnitropodnikových globálních zásadách ochrany osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva

Můžete kdykoli kontaktovat společnost AstraZeneca na www.astrazenecapersonaldataretention.com a požádat o přístup k osobním údajům, které o Vás uchováváme. Právo na přístup znamená, že máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, jak jsou informace chráněny, po jakou dobu, jak Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně.

Máte právo na opravu osobních údajů. Uvedené znamená, že pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Můžete kdykoli požádat o výmaz osobních údajů, pokud zde již netrvá právní titul zpracování. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
 • odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat;
 • při zpracování za účelem provádění přímého marketingu využijete svého práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo
 • domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas ke zpracování osobních údajů.

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu.

Máte právo na podání námitek proti zpracování na základě oprávněného zájmu a/nebo pro provádění přímého marketingu. Pokud je prováděn přímý marketing, bude zpracování po podání námitky okamžitě ukončeno.

Za určitých okolností můžete mít rovněž právo převést údaje k jinému správci údajů – právo na přenositelnost – například, pokud je zpracování automatizované a zároveň je založeno na souhlase nebo smlouvě.

Společnost AstraZeneca ustanovila pracovníka pro ochranu dat, který je odpovědný za kontrolu, že společnost AstraZeneca a celá skupina dodržuje účinnou právní úpravu k ochraně osobních údajů. V případě jakýchkoli otázek nebo problémů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů jej můžete kontaktovat na adrese privacy@astrazeneca.com nebo na adrese c/o Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambrifge CB2 8PA (Vedoucí pracovník pro ochranu osobních údajů, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA).

Můžete rovněž vznést stížnost u orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.  

Kontakty na správce

S Vašimi žádostmi týkajícími se uplatnění práv či jiných dotazů a stížností se můžete obracet na nás jakožto správce osobních údajů na těchto kontaktech:

 1. písemně AstraZeneca Czech Republic s.r.o., U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5
 2. elektronicky privacyrequests@astrazeneca.com, privacy@astrazeneca.com
 3. pověřenec: Tomas Dalentoft

 

Zřeknutí se další komunikace s námi

Pokud jste se rozhodli získávat informace o našich produktech nebo službách nebo o produktech či službách jiných společností skupiny AstraZeneca a přejete si ukončit získávání těchto informací, můžete to provést zasláním e-mailu na adresu privacyrequests@astrazeneca.com. Měli byste jasně uvést všechny sdělené informace: Vaše jméno, příp. jméno uživatele, příp. podrobnosti registrace a název této webové stránky.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů je účinné od 1. ledna 2021 a zůstává v platnosti ve znění případných budoucích změn, které nabývají účinnosti okamžitě po jejich uveřejnění na této stránce.

V případě potřeby může být Oznámení o ochraně osobních údajů změněno a doporučujeme Vám pravidelnou kontrolu jeho znění při každé návštěvě webových stránek.

Veďte prosím v patrnosti, že na webové stránky třetích osob, kam můžete být přesměrováni, se toto Oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje.

© AstraZeneca 2021