ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Кой отговаря за Вашите лични данни

В настоящата Декларация за поверителност „AstraZeneca“, „ние“, „ни“ и „наши“ се отнасят до дружествата от групата AstraZeneca.

Ние определяме целите и начина, по който Вашите лични данни се събират, използват и/или оповестяват и управляват в съответствие с глобалните вътрешни стандарти на AstraZeneca за поверителност.

AstraZeneca приема много сериозно поверителността и защитата на Вашите лични данни. Декларацията за поверителност описва какви лични данни може да събираме за Вас и как може да ги използваме.

Възможно е периодично да променяме тази Декларация за поверителност. Ще Ви уведомим за всякакви настъпили промени, в случаите, когато това се изисква от нас.

Каква информация събираме и как я използваме?

Ако е необходимо да се регистрирате, за да използвате този уебсайт, да попълните онлайн формуляр или да ни изпратите имейл (напр. за получаване на актуализации по имейл или да заявите желанието си да Ви изпращаме повече информация и/или да Ви изпратим покани за участие за научни срещи, промоционални събития, възможности за сътрудничество и анкети), тогава може да събираме и използваме лични данни за Вас като например:

 • Име
 • Имейл адрес
 • Държава на пребиваване
 • Адрес
 • Номер на телефон
 • Професия (например, ако сте здравен специалист, търсещ информация за нашите продукти)
 • IP адрес

Тези данни са предоставени от Вас и ние ще ги използваме в рамките на нашите законни интереси за управление на уебсайта, за регистрирането Ви за услуги, за които сте се записали и за да отговорим на всякакви запитвания или искания за информация, които може да имате.

Понякога може да получим чувствителни лични данни за Вас, например, ако предоставите доброволно информация за Вашето физическо или психично здраве, като част от запитване за информация. В такива случаи използваме подобни данни единствено, за да отговорим на Вашето запитване и, когато е приложимо, да Ви предоставим допълнителни насоки (напр. да Ви информираме за правото Ви да изпратите доклад за нежелани събития). С предоставянето на чувствителни лични данни от Ваша страна се съгласявате да обработваме тези данни за целите, определени в настоящата Декларация за поверителност или във всяка декларация, свързана със събиране на данни, която сме Ви предоставили.

В случай че използвате този уебсайт, че попълвате онлайн формуляр или ни изпращате имейл, за да докладвате за нежелано събитие, което сте изпитали, докато сте приемали продукт на AstraZeneca, моля, прегледайте Декларацията за поверителност, отнасяща се за съответната Ви държава, налична на адрес https://aereporting.astrazeneca.com, за да получите повече информация относно начина, по който обработваме Вашите лични данни във връзка с нежеланите събития.

Бисквитки

Възможно е също да събираме информация, за това как използвате уебсайта, като използваме бисквитки (и други подобни технологии), като част от подобряването на съдържанието и функционалността на уебсайта. За повече информация относно употребата на бисквитки, разгледайте нашата Декларация за бисквитки.

Обобщена информация

Използваме обобщена информация, която не идентифицира индивидуални лица, за проследяване на модели на потребителски трафик в уебсайта и за определени страници, както и за използване на сайта, с цел да ни помогне за подобряване на дизайна и оформлението на съдържанието.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

Възможно е Вашите лични данни да бъдат прехвърлени към други дружества от групата AstraZeneca. Може също така да споделим Вашите лични данни с определени трети страни, като: доставчици на ИТ услуги за целите на разработването и техническата поддръжка на системата; одитори и консултанти за удостоверяване на спазването от наша страна на външните и вътрешните изисквания; регулаторни органи, правоприлагащи органи и страните по съдебен процес във връзка с правно изискване за отчетност или иск; и правоприемник или бизнес партньор на AstraZeneca или на дружество от групата AstraZeneca, в случай че компанията продава, преотстъпва или учредява сътрудничество/съвместно дружество за целия или част от своя бизнес.

Как съхраняваме Вашите данни

AstraZeneca съхранява личните Ви данни за определен брой години в съответствие с местното законодателство и Политиката за съхраняване на документи на компанията. За повече информация относно вътрешната Политика за съхраняване на документи на AstraZeneca, може да посетите адрес www.astrazenecapersonaldataretention.com

Прехвърляне на данни на международно равнище

Възможно е дружествата на AstraZeneca и трети страни да са установени навсякъде по света, което може да включва държави, които да не предлагат еднаква правна защита на личните данни като тази в държавата Ви на пребиваване. Независимо в коя държава се прехвърлят Вашите лични данни, ще ги споделяме само въз основа на строго спазване на принципа „необходимост от информация“ и според уместните договорни ограничения (като „Обвързващите корпоративни правила“ на AstraZeneca и стандартните договорни клаузи на ЕС). Можете да се възползвате от правото си да получите екземпляр от „Обвързващите корпоративни правила“ на AstraZeneca и/или стандартните договорни клаузи на ЕС за AstraZeneca на имейл адрес privacy@astrazeneca.com.

Обвързващи корпоративни правила

По отношение на личните данни сме осигурили съответствие с някои от нашите правни задължения чрез прилагане на набор от „Обвързващи корпоративни правила“ (ОКП). „Обвързващите корпоративни правила“ определят ангажиментите на AstraZeneca по отношение на поверителността на данните във връзка с личните данни, които се прехвърлят на международно равнище.

Можете да научите повече за съответните ангажименти тук. „Обвързващите корпоративни правила“ и всякакви произтичащи от тях правила не се прилагат за лични данни с произход от САЩ.

Как защитаваме Вашите данни

Разполагаме с подходящи политики за поверителност и за сигурност, които имат за цел да гарантират, доколкото това е разумно постижимо, сигурността и целостта на цялата наша информация, включително Вашите лични данни.

Можете да намерите повече информация за това, как AstraZeneca изпълнява своите задължения за поверителност на личните данни, в нашите глобални вътрешни стандарти за поверителност.

Какви са правата Ви

Можете да се свържете с AstraZeneca на адрес www.astrazenecapersonaldataretention.com по всяко време, за да изискате достъп до личните данни, които притежаваме за Вас, за да коригирате грешки или за да поискате изтриването им, или да оттеглите Вашето съгласие за определени видове обработка на Вашите лични данни. Ако такова искане поставя AstraZeneca или нейните филиали в нарушение на своите задължения според приложимите закони, нормативни изисквания или кодекси за работа, тогава AstraZeneca може да не е в състояние да изпълни Вашето искане, но Вие все още можете да поискате да блокираме използването на Вашата лична информация за по-нататъшна обработка. Можете също да имате право на преносимост на данните към друг администратор на лични данни при определени обстоятелства.

AstraZeneca е назначила служител за защита на данните, отговорен за надзора при спазването от страна на AstraZeneca на закона на ЕС за защита на данните, с който можете да се свържете на имейл адрес: privacy@astrazeneca.com или на пощенски адрес: Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA, Обединено кралство, в случай че имате въпроси или опасения относно обработката на Вашите лични данни. Ако обработката на Вашите лични данни от AstraZeneca подлежи на законодателството на ЕС, можете също да подадете жалба до съответния контролен орган за защита на данните в държавата, в която пребивавате. Можете да намерите името и данните за контакт на съответния контролен орган на: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Отписване от получаването на последваща информация от нас

Ако сте избрали да получавате информация за нашите продукти или услуги, или за тези на други дружества на AstraZeneca и желаете да се отпишете от получаването на подобна информация, можете да направите това, като изпратите имейл до informationrequest@astrazeneca.com. На всички комуникации трябва ясно да посочите: Вашето име, име на потребител (ако е налично), данни от регистрация (ако са налични) и наименованието на съответния уебсайт.

Последна актуализация м. януари 2018 г.

© AstraZeneca 2018

PRIVACY NOTICE

Who is Responsible for Your Personal Data

In this Privacy Notice, “AstraZeneca’’, ‘’We’’, ‘’Us’’ and ‘’Our’’ refers to the AstraZeneca group companies.

We determine the purposes and manner in which your personal data is collected, used and/or disclosed and managed in line with AstraZeneca’s internal global privacy standards

AstraZeneca takes the privacy and security of your personal data very seriously. This Privacy Notice outlines what personal data We may collect about you and how we may use it.

We may change this Privacy Notice from time to time. We will notify you of any changes where we are required to do so.

What Information Do We Collect and How Do We Use It?

If you need to register to use this website, or complete an online form, or send us an email (e.g. to obtain email updates or ask us to send you further information and/or to send you invitations to participate in scientific meetings, promotional events, cooperation opportunities and surveys), then we may collect and use personal data about you such as:

 • Name
 • Email address
 • Country of residence
 • Address
 • Telephone number
 • Occupation (for example, if you are a Healthcare Professional seeking information about our products)
 • IP address

Such information will be provided by you and is used by us in our legitimate interests to administer the website, register you for any services you have signed up to and respond to any queries or requests for information you may have.

Occasionally, we may obtain sensitive personal data about you, for example, if you voluntarily provide information about your physical or mental health, as part of a request for information. In this case, we use such information only to respond to your inquiry and if applicable to provide you additional guidance (e.g. to inform you of your right to submit an adverse event report). By providing us with your sensitive personal data, you consent to us processing this data for the purposes set out in this Privacy Notice or any collection notice provided to you.

In the event you use this website, or complete an online form, or send us an email to report an adverse event you have experienced whilst taking an AstraZeneca product, please review the privacy notice for your relevant country, available via https://aereporting.astrazeneca.com to get further information on how We process your personal data in relation to and adverse events.

Cookies

We may also collect information about how you use the website using cookies (and other similar technologies), as part of improving the content and functionality of the website. For more information about the use of cookies please see our Cookie Notice.

Aggregate Information

We use aggregate information, which does not identify individuals, to monitor customer traffic patterns to the website and particular pages, as well as site usage, in order to help us improve the design and layout of the content.

Who Will Have Access To Your Personal Data?

Your personal data may be transferred to other AstraZeneca group companies. We may also share your personal data with certain third parties such as: IT providers for the purposes of system development and technical support; auditors and consultants to verify our compliance with external and internal requirements; statutory bodies, law enforcement agencies and litigants, as per a legal reporting requirement or claim; and a successor or business partner to AstraZeneca or to an AstraZeneca group company in the event that it sells, divests or sets up a collaboration/joint venture for all or part of its business.

How do We Store Your Data

AstraZeneca will store your personal data for a number of years in accordance with local laws and the company´s Document Retention Policy. For more information on AstraZeneca's internal Document Retention policy you may go to www.astrazenecapersonaldataretention.com

International Transfer

AstraZeneca entities and third parties may be based anywhere in the world, which could include countries that may not offer the same legal protections for personal data as your country of residence. Irrespective of which country your personal data is transferred, We would only share your personal data under a strict ‘need to know’ basis and under appropriate contractual restrictions (such as AstraZeneca’s Binding Corporate Rules and EU Standard Contract Clauses). You may be entitled to receive a copy of AstraZeneca’s Binding Corporate Rules and/or the AstraZeneca’s EU Standard Contract Clauses upon request by contacting AstraZeneca at privacy@astrazeneca.com.

Binding Corporate Rules

We have ensured compliance with some of Our legal obligations in relation to personal data by creating a set of ‘Binding Corporate Rules’ (BCRs). The BCRs set out AstraZeneca’s data privacy commitments in respect of personal data that is transferred internationally.

You can find out more about these commitments here. The BCRs and any rights arising under them do not apply to personal data originating in the U.S.A.

How We Protect Your Information

We have in place appropriate privacy and security policies which are intended to ensure, as far as reasonably possible, the security and integrity of all Our information, including your personal data.

More information on how AstraZeneca complies with its data privacy obligations can be found in our internal global privacy standards.

What are Your Rights

You may contact AstraZeneca at www.astrazenecapersonaldataretention.com at any time to request access to the personal data we hold about you, to correct any mistakes or to request deletion of the same or withdraw your consent to certain types of processing of your personal data. If such a request places AstraZeneca or its affiliates in breach of its obligations under applicable laws, regulations or codes of practice, then AstraZeneca may not be able to comply with your request but you may still be able to request that we block the use of your personal information for further processing. You may also have a right to data portability to another data controller under certain circumstances.

AstraZeneca has assigned a data protection officer responsible for overseeing AstraZeneca’s compliance with EU data protection law, which you may contact at privacy@astrazeneca.com; or c/o the Chief Privacy Officer, AstraZeneca, Academy House, 136 Hills Road, Cambridge CB2 8PA in case of any questions or concerns regarding the processing of your personal data. If AstraZeneca’s processing of your personal data is covered by EU law, you may also lodge a complaint with the corresponding data protection supervisory authority in your country of residence. You can find the relevant supervisory authority name and contact details under http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Opting Out Of Further Communications From Us

If you have elected to receive information about Our products or services, or those of other AstraZeneca companies and wish to opt-out of receiving such information, then you can do so by sending an email to informationrequest@astrazeneca.com. You should clearly state on all communications: your name, username (if any), registration details (if any) and the name of this website.

Last updated January 2018

© AstraZeneca 2018